POLITYKA PRYWATNOŚCI 

I INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Firma: Karina Barszczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KARINA BARSZCZEWSKA

(dalej: firma)

 

Szanowni Państwo

W firmie dbamy o ochronę danych osobowych, dlatego też przygotowaliśmy niniejszy dokument, aby w prosty i przystępny sposób wyjaśnić Państwu dlaczego zbieramy dane osobowe i do czego ich używamy, jakie ciążą na nas w związku z tym obowiązki, a także jakie przysługują Państwu prawa. Ponadto postaramy się także przybliżyć Państwu tematykę plików cookies.

W firmie w pełni dostosowaliśmy się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – znanego również pod skróconą nazwą: RODO.

Na początek prezentujemy wersję skróconą Polityki Prywatności, która zawiera naszym zdaniem najważniejsze zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies. Jeśli uznają Państwo te informacje za niewystarczające, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową wersją Polityki Prywatności, która dostępna jest w dalszej części niniejszego dokumentu.

Administratorem strony oraz administratorem danych osobowych jest Karina Barszczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KARINA BARSZCZEWSKA, ul. Kolorowa 5 lok. 16, 20 – 802 Lublin, NIP 5542923353.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z zasadami ochrony danych osobowych w firmie serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu mailowego kontakt@kobietydlakobiet.com

Najważniejsze informacje:

Rejestrując uczestnictwo w Konferencji poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego, zapisując się do Newslettera lub kontaktując się z nami drogą elektroniczną (e-mail) lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.kobietydlakobiet.com przekazują Państwo swoje dane osobowe, a firma gwarantuje, że Państwa dane pozostaną poufne i bezpieczne. Dostęp do danych osobowych mają jedynie właściciel i/lub osoby, które posiadają stosowne upoważnienie do ich przetwarzania, oraz którzy zobowiązali się do zachowania ich w tajemnice. Dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem podmiotów, z których usług Administrator korzysta przy prowadzeniu działalności, w tym organizacji Konferencji. Są to następujące kategorie podmiotów: dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, prawne, doradcze i konsultingowe, operatorzy płatności internetowych. Dane osobowe mogą być jednak przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube. 

Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić działanie naszej strony internetowej, a także byście mogli Państwo korzystać z niej w sposób jak najbardziej dla Państwa komfortowy. Pliki cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych, analitycznych, marketingowych oraz w celu korzystania z portali społecznościowych.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienie kwestii związanych z ochroną danych osobowych w firmie.

Dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Karina Barszczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KARINA BARSZCZEWSKA, ul. Kolorowa 5 lok. 16, 20 – 802 Lublin, NIP 5542923353.

W firmie nie został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wobec czego we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@kobietydlakobiet.com.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych). 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, pod warunkiem, że uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 15 – 21 RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by zarejestrować udział w Konferencji (i wziąć udział w Konferencji) lub po prostu skontaktować się z firmą.

Firma gwarantuje Państwu poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Firma zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Zamówienia.

Rejestrując swój udział w Konferencji, winni Państwo podać swoje dane osobowe niezbędne do przesłania formularza zgłoszeniowego, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. Mogą Państwo również podać dodatkowe dane. 

Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celach:

 1. zawarcia i realizacji umowy uczestnictwa w Konferencji,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym: rachunkowych, podatkowych,
 3. realizacji ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do zawarcia u realizacji umowy uczestnictwa w Konferencji,
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązujące Administratora przepisy prawa, w szczególności dotyczące obowiązków rachunkowych, podatkowych,
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający m.in. na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Organizator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Każda rejestracja odnotowywana jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły rejestracji takie jak data przesłania formularza zgłoszeniowego oraz data płatności. 

Kontakt e-mailowy. 

Kontaktując się z firmą za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. 

Dane przetwarzane w celu kontaktu, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych związanego z zapewnieniem ciągłości działań biznesowych (art. 6 ust 1. lit. f RODO). Zgoda może być wycofana w każdym momencie. Państwa dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania i prowadzenia dalszej korespondencji. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji, a następnie przez okres do 3 lat kalendarzowych, licząc od momentu wysłania przez Państwa ostatniej wiadomości.

Formularz kontaktowy.

W celu ułatwienia Państwu nawiązania z nami kontaktu, na naszej stronie internetowej zamieściliśmy formularz kontaktowy. Skorzystanie z formularza wymaga podania przez Państwa swojego imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, która jest udzielana poprzez wypełnienie formularza kontaktowego (wyraźne działanie potwierdzające udzielenie zgody). Zgoda może być wycofana w każdym momencie. Po wysłaniu nam wiadomości trafia ona do naszej skrzynki pocztowej.

Newsletter

Za pośrednictwem strony www.kobietydlakobiet.com mogą Państwo zapisać się do Newslettera zawierającego informacje o produktach, usługach związanych z naszą aktywnością w Internecie, w tym informacje o wydarzeniach przez nas organizowanych, działaniach marketingowych i handlowych, dostosowywanie najlepszych dla Państwa ofert naszych usług. 

W celu przesyłania naszego Newslettera przetwarzamy udostępnione nam bezpośrednio przez subskrybentów dane. W celu przesyłania Newslettera potrzebujemy wyłącznie adresu e-mail. Dane te zbieramy i dalej przetwarzamy wyłącznie w celu wysyłania na podany adres e-mail naszego Newslettera oraz realizowanie innych działań marketingowych wykraczających poza uzasadniony interes administratora, w tym dostosowywanie najlepszych dla Państwa ofert naszych usług oraz przesyłania informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Karinę Barszczewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KARINA BARSZCZEWSKA, ul. Kolorowa 5 lok. 16, 20 – 802 Lublin, NIP 5542923353 na podany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, która jest udzielana poprzez podanie adresu e-mail na stronie internetowej www.kobietydlakobiet.com w miejscu „Subskrypcji” i poprzez zaznaczenie subskrybuj  (wyraźne działanie potwierdzające udzielenie zgody). Zapis na subskrypcję zostanie potwierdzony mailem. Wysyłanie Newslettera za pomocą poczty elektronicznej odbywa się na podstawie wyraźnej i udokumentowanej zgody każdego z subskrybentów zgodnie z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Karinę Barszczewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA KARINA BARSZCZEWSKA, ul. Kolorowa 5 lok. 16, 20 – 802 Lublin, NIP 5542923353, na podany adres e-mail. 

Podanie danych następuje dobrowolnie. Nie istnieje żaden prawny obowiązek podania danych osobowych w celach marketingowych i handlowych (w tym w celu otrzymywania Newslettera).

Dane podane w celach marketingowych i handlowych będziemy przetwarzać tak długo, aż nie wycofasz swojej zgody na otrzymywanie naszego Newslettera. Zgodę na otrzymywanie Newslettera możesz wycofać zawsze, w dowolnym momencie i bez trudu, klikając na odpowiedni link w stopce Newslettera.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich.

Część operacji przetwarzania Państwa danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich, tj. znajdujących się poza obszarem Unii Europejskiej. 

Przekazujemy Państwa dane osobowe do państw trzecich tylko i wyłącznie w związku z korzystaniem z narzędzi, których dostawcy przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi przede wszystkim w ramach narzędzi udostępnianych przez firmę Google LLC oraz Mailchimp®, które zapewniają poziom ochrony danych osobowych zgodny z RODO.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące.

Strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu możliwie najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia możliwości korzystania ze strony www., w celu poprawy korzystania przez Państwa z jej funkcjonalności, a także w celach statystycznych, analitycznych, marketingowych oraz umożliwienia korzystania z funkcji społecznościowych.

 

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego Państwo oczekują; 
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony;
 • ulepszać funkcje dostępne dla Państwa na naszej stronie;
 • korzystać z narzędzi analitycznych;
 • korzystać z narzędzi marketingowych;
 • korzystać z systemu komentarzy;
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

 

Zgoda na cookies. 

Podstawą prawną do wykorzystywania plików cookies, poza plikami cookies niezbędnymi do funkcjonowania naszej strony www., jest Państwa zgoda. W zakresie zgody na pliki cookies, przyjmujemy wariant, zgodnie z którym taka zgoda wyrażona jest poprzez ustawienia przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. Przyjmujemy, że zgadzają się Państwo na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Państwa przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego Państwo korzystają.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

 

Cookies własne. 

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich. 

Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies – umożliwiają poprawne funkcjonowanie strony oraz korzystanie z jej usług przez użytkowników. Służą też bezpieczeństwu danej domeny. Nie zawierają danych osobowych. Najczęściej występują w postaci sesyjnych cookies zatem nie są przechowywane dłużej na urządzeniach końcowych niż na okres trwania danej sesji;
 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies); 
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics;
 • reklamowe pliki cookies – służą dostarczaniu zindywidualizowanych reklam dla użytkownika. Reklamy są dostosowywane na podstawie preferencji oraz zainteresowań poszczególnych użytkowników;
 • społecznościowe pliki cookies – umożliwiają łączenie się z mediami społecznościowymi oraz do udostępniania nim treści strony internetowej. Dochodzi zatem w tym zakresie do przekazywania danych do innych administratorów. Najczęściej ten typ plików jest aplikowany za pomocą wtyczek społecznościowych (przycisk “lubię to”, możliwość udostępnienia, itp.);

 

Jak wyłączyć pliki cookies?

Pliki cookies mogą zostać przez Państwa wyłączone w dowolnym momencie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej. 

Proszę mieć na uwadze, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokują Państwo pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie mogą być dla Państwa niedostępne.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Mogą Państwo z niego skorzystać, aby informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach nie zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, takie jak np. programy antywirusowe.

 

Analiza i statystyka. 

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. 

Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.  

Wskazujemy, iż Google na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout udostępniło dodatek do przeglądarki blokujący działanie Google Analytics. Jeśli nie chcą Państwo aby Państwa dane były wykorzystywane przez to oprogramowanie, zalecamy skorzystanie z udostępnionego przez Google narzędzia.

Zapraszamy także do zapoznania się z ogólnymi zasadami prywatności Google pod adresem https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Marketing. 

Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Państwa reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie platformy Pixel Facebooka, który zapamiętuje Państwa odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Informujemy, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich mogą Państwo szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdą Państwo przydatne informacje w tym zakresie: https://www.facebook.com/ads/settings

 

Profilowanie. 

Profilowanie jest używane przede wszystkim przez aplikacje takie jak Google AdWords oraz Facebook Pixel. Jeśli nie chcą Państwo podlegać profilowaniu, mają Państwo możliwość zoptymalizowania swojej przeglądarki internetowej. Mogą Państwo również wnieść sprzeciw wobec profilowania – w takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z nami.

Remarketing i funkcja Podobni odbiorcy w Google AdWords pozwalają nam dotrzeć do użytkowników, którzy już odwiedzili naszą stronę, i utworzyć dla nich stosowny komunikat.

Informujemy, iż mogą Państwo zrezygnować z pliku cookie Google w ustawieniach reklam pod adresem https://adssettings.google.pl/authenticated

Wskazujemy, iż firma nie podejmuje wobec Państwa jakichkolwiek decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Firma korzysta z narzędzi, które mogą podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale  działania te nie mają istotnego wpływu na Państwa sytuację, gdyż w żaden sposób nie wpływają na warunki umowy, jaką mogą Państwo z firmą zawrzeć.

 

Funkcje społecznościowe (Social Media). 

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak np. subskrypcja naszego firmowego profilu (fanpage) w danym serwisie społecznościowym. Informujemy, że jesteśmy administratorem danych osobowych (imię, nazwisko oraz wizerunek) użytkowników, którzy obserwują prowadzone przez nas profile firmowe (fanpage) w popularnych mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane osobowe nie są przetwarzane w ramach baz danych, nad którymi posiadamy kontrolę, gdyż są one przetwarzane wyłącznie w ramach baz danych należących do właścicieli serwisów społecznościowych. Właściciele tychże serwisów są niezależnymi od nas administratorami danych osobowych. Korzystamy z tych serwisów także jako użytkownik, ale posiadając dostęp do list osób, które nas obserwują, sami staliśmy się niezależnym administratorem danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo pozbawić nas dostępu do Państwa danych osobowych na danym portalu społecznościowym poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji udostępnianej przez dany portal (np.”Cofnij polubienie strony na Facebooku”).

Korzystanie funkcji zapewnianych przez serwisy społecznościowe wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tych serwisów. 

W przypadku portalu Facebook, na komputerze bądź innym urządzeniu służącym Państwu do przeglądania tego portalu, podczas każdych odwiedzin zapisane zostają pliki cookies Facebook’a, które mają na celu przechowywanie informacji w przeglądarkach internetowych i pozostają aktywne przez okres dwóch lat, jeśli nie zostaną wcześniej usunięte. Dzięki tym plikom cookies nasza firma może uzyskać od Facebooka statystki sporządzone przez ten portal w oparciu o liczbę osób odwiedzających nasz fanpage. Statystyki te, choć są zanonimizowane (nie pozwalają nam na ustalenie konkretnych osób, które odwiedzały nasz fanpage i przeglądały udostępnione na nim treści), umożliwiają nam poznanie profilu osób, które odwiedzały nasz fanpage. Za pomocą filtrów udostępnianych przez Facebooka możemy zdefiniować kryteria, na podstawie których statystyki te mają być sporządzane (np. dane demograficzne oraz geograficzne), a także możemy określić kategiore osób, których dane osobowe będą wykorzystywane przez Facebooka. W oparciu o udostępniane nam przez Facebooka statystyki możemy więc lepiej dopasować udostępniane przez nas treści, tak aby mogły one bardziej zainteresować użytkowników Facebooka, w tym osoby, które subskrybują nasz fanpage.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez administratorów, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności, polecamy zapoznać się z politykami prywatności administratorów:

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

Serdecznie dziękujemy za zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych w firmie.