REGULAMIN „CAMP NA OBCASACH”

(dalej: „regulamin”)

 

 • 1. Informacje ogólne
 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie wobec Uczestników warsztatów pn.: „Camp na obcasach”, który odbędzie się w dniach 21 – 23.04.2023 r. w Hotelu Talaria Resort & Spa, Trojanów 158, 08-455 Trojanów, dalej jako „Camp”. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Campu, w tym zmiany miejsca Campu, wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, do dnia rozpoczęcia Campu.
 2. Organizatorem Campu jest Karina Barszczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Karina Barszczewska, NIP 5542923353, ul. Kolorowa, nr 5, lok. 16, 20-802 Lublin, zwany w dalszych częściach regulaminu „Organizatorem”.
 3. Oficjalny serwis internetowy Campu znajduje się pod adresem kobietydlakobiet.com w zakładce Camp.
 4. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Campie i obowiązują wszystkich Uczestników. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do Organizatora oraz udział Uczestnika w Campie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i jest wiążące dla stron.
 5. Uczestnikami Campu są osoby, które dokonają rejestracji (zgłoszenia) oraz dokonają opłaty rejestracyjnej. Camp nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia. Program Campu i szczegóły dotyczące Campu dostępne są na stronie internetowej Campu.
 6. Każda osoba, która otrzymała potwierdzenie zgłoszenia na Camp lub przebywa na terenie, na którym przeprowadzany jest Camp obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu i zasad obowiązujących w miejscu przeprowadzenia Campu.
 7. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Campu poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Campie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzany jest Camp, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Campu w związku z uzyskaniem elektronicznego potwierdzenia rejestracji na Camp.
 8. Organizator informuje, że udział w Campie ma charakter edukacyjny i nie stanowi reklamy poszczególnych instytucji, podmiotów uczestniczących w Campie. W ramach Campu mogą odbywać się sesje edukacyjne, prelekcje, warsztaty. Dokładny program Campu dostępny jest na stronie internetowej kobietydlakobiet.com.
 9. Camp odbywa się na terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora.
 10. W przypadku zdarzeń losowych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora – zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, epidemii, klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, dopuszcza się możliwość zmiany założeń i formy organizacji Campu, a także terminu i miejsca Campu.
 11. Camp ma charakter zamknięty.

 

 • 2. Zgłoszenie udziału (warunki uczestnictwa)
 1. W celu wzięcia udziału w Campie Uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Campu pod adresem: kobietydlakobiet.com oraz terminowego uiszczenia opłat w wysokości, terminie i na rachunek wskazany przez Organizatora. Zgłoszenia (rejestracje) na Camp trwają do dnia 14.04.2023r. lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc.
 2. Wstęp uczestników na Camp odbywa się na podstawie otrzymanego od Organizatora potwierdzenia zgłoszenia/rejestracji, wysłanego na adres e-mail podany przez Uczestnika podczas procesu zgłoszenia on-line.
 3. Warunkiem udziału w Campie jest:
 • zgłoszenie uczestnictwa w Campie, do dnia określonego przez Organizatora, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Campu pod adresem www.kobietydlakobiet.com,
 • uiszczenie opłaty rejestracyjnej w wysokości i terminie określonych przez Organizatora.
 1. Organizator ma prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń., o którym mowa w ust. 1. Ewentualna decyzja zostanie umieszczona na stronie internetowej Campu i/lub na portalu społecznościowym Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów, prowadzących warsztaty lub zmiany programu Campu, z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi w takim przypadku nie przysługuje prawo do odszkodowania czy innego roszczenia ze strony Organizatora. W przypadku zmiany prelegentów, prowadzących warsztaty lub wprowadzenia zmian do programu Campu, Organizator zobowiązuje się do publikowania na stronie internetowej kobietydlakobiet.com i/lub na portalach społecznościowych Organizatora aktualnych informacji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Campu z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania czy innego roszczenia ze strony Organizatora. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Campem.
 4. Liczba miejsc udziału w Campie jest ograniczona. O udziale w Campie decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu opłaty rejestracyjnej na rachunek bankowy Organizatora.
 5. Każdy uczestnik ma prawo do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących programu, terminu i miejsca Campu. Szczegóły dotyczące Campu znajdują się pod adresem www.kobietydlakobiet.com.
 • 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
 1. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
 2. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa upływa w dniu wskazanym przez Organizatora.
 3. Uczestnik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza zgłoszeniowego błędnych danych Uczestnika.
 5. Rejestracja na Camp możliwa jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem internetowym www.kobietydlakobiet.com

 

 • 4. Płatności
 1. Informacja na temat wysokości opłaty rejestracyjnej za uczestnictwo w Campie jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora (www.kobietydlakobiet.com).
 2. Osoba dokonująca rejestracji na Camp, bierze na siebie obowiązek dokonania opłaty rejestracyjnej.
 3. Organizator przewiduje płatność za udział w Campie poprzez system płatności internetowych (przelewy24), do którego następuje przekierowanie po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w §3 regulaminu.
 4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz pomyślnym (skutecznym) zrealizowaniu płatności za udział w Campie, na adres mailowy podany w zgłoszeniu zostanie przesłane potwierdzenie uczestnictwa w Campie.
 5. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w ciągu 48h od wysłania zgłoszenia rejestracyjnego oraz opłacenia opłaty rejestracyjnej należy skontaktować się z Organizatorem pod następującym adresem e-mail: kontakt@kobietydlakobiet.com
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez Uczestnika drogą elektroniczną potwierdzenia przelewu, pod rygorem odmowy udziału w Campie.
 7. Na życzenie Uczestnika, Organizator może wystawić fakturę za uczestnictwo w Campie. Dane do wystawienia faktury muszą być zgodne z danymi podmiotu wnoszącego opłatę za Camp.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zarejestrowania Uczestnika na Camp, informując zainteresowanego o przyczynach odmowy.
 9. Uczestnik będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia. W celu złożenia oświadczenia uczestnik będący konsumentem może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może wysłać oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres: kontakt@kobietydlakobiet.com lub w formie pisemnej na adres Organizatora.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zgodnie z formą i terminem określonym w ust. 9, Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia zwróci opłatę rejestracyjną na konto bankowe, z którego opłacono bilet.
 11. Uczestnik zawierający umowę o świadczenie usługi na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Campu wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 9. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zaznaczenie przy rejestracji „Przeczytałam i akceptuję regulamin” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, o której mowa w zdaniu pierwszym.
 12. Koszt udziału w Campie, ubezpieczenia, ewentualnego dłuższego pobytu i przejazdu oraz koszt dodatkowego noclegu i wszelkich usług dodatkowych oferowanych przez Hotel, o którym mowa w § 1 ust. 1 regulaminu, typu mini bar, telefony, usługi pralnicze, SPA, usługi rozrywkowe, indywidualne rachunki gastronomiczne i barowe, Uczestnik pokrywa we własnym zakresie, na zasadach obowiązujących w Hotelu.

 

 • 5. Organizacja Campu
 1. Camp będzie fotografowany i filmowany. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrację, utrwalenie i udostępnienie (rozpowszechnianie) wydarzeń z udziałem Uczestnika, w tym wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi Uczestnika. Akceptacja Regulaminu stanowi zrzeczenie się wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych) wobec Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Campu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Campu oraz w mediach społecznościowych Campu i/lub Organizatora i/lub prelegenta i/lub partnera i/lub prowadzącego warsztaty podczas Campu, a także umieszczane w materiałach związanych z działalnością Organizatora i/lub prelegenta i/lub partnera i/lub prowadzącego warsztaty podczas Campu, a w szczególności w materiałach informacyjnych, marketingowych i reklamowych oraz szkoleniowych Organizatora i/lub prelegenta i/lub partnera i/lub prowadzącego warsztaty podczas Campu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za należące do uczestników przedmioty zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Campu.
 3. Organizator zapewnia usługi określone szczegółowo w Programie Campu.
 4. Uczestnik Campu jest zobowiązany do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przepisów BHP, ppoż., jak również instrukcji oraz poleceń organizacyjno-technicznych Organizatora i Hotelu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek postępowania Uczestnika podczas Campu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
 6. Uczestnik Campu ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem, w tym dokonane na terenie obiektu w którym jest organizowana Camp (tj. w Hotelu, o którym mowa w § 1 ust. 1 regulaminu).
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu Hotelu, o którym mowa w § 1 ust. 1 regulaminu (dostępnego na recepcji głównej Hotelu).

 

 • 6. Klauzula RODO
 1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestnika dane osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwane dalej „RODO”.
 2. Zgodnie z art. 13 RODO, Organizator informuje, iż:
 • Administratorem danych osobowych Uczestnika jest (dalej „Administrator”) Karina Barszczewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Karina Barszczewska, NIP 5542923353, ul. Kolorowa, nr 5, lok. 16, 20-802 Lublin
 • Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@kobietydlakobiet.com
 • Administrator odpowiada za wykorzystanie danych osobowych Uczestnika w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celach:
 1. wysyłania Newsletter oraz realizowania innych działań marketingowych i handlowych wykraczających poza uzasadniony interes administratora w przypadku wyrażenia zgody na te działania,
 2. zawarcia i realizacji umowy uczestnictwa w Campie,
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym: rachunkowych, podatkowych,
 4. realizacji ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 1. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wysyłanie Newsletter oraz realizowanie innych działań marketingowych i handlowych w odniesieniu do osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu,
 2. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do zawarcia u realizacji umowy uczestnictwa w Campie,
 3. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązujące Administratora przepisy prawa, w szczególności dotyczące obowiązków rachunkowych, podatkowych,
 4. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający m.in. na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Przetwarzane dane obejmują dane zwykłe: imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane do wystawienia faktury (nazwa firmy, adres, numer NIP).
 • Administrator może udostępniać dane osobowe innym administratorom działającym na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. podmiotom świadczącym usługi pocztowe. Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty lub organy w sytuacji, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 • Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w szczególności dostawcom usług IT, biurom rachunkowym, biurom prawnym, doradczym.
 • Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
 • W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach Uczestnikom przysługuje prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, pod warunkiem, że uprzednio Uczestnik wyraził taką zgodę oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zarejestrowania udziału w Campie (zawarcia i realizacji Umowy uczestnictwa w Campie). Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości uczestnictwa w Campie.
 • Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO.

 

 • 7. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie reklamacje i uwagi powinny być zgłaszane drogą mailową na adres e-mail: kontakt@kobietydlakobiet.com. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia wszelkich uwag i wniosków w terminie 14 dni od doręczenia ich Organizatorowi. Reklamacje Uczestników Campu mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Campu. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Campie jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Campem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza postanowienia regulaminu Campu, Organizator jest uprawniony do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Campie i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Campu (terenu obiektu (Hotelu), w którym organizowane jest Camp).
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Campu.
 7. Organizator ma prawo zmiany postanowień regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich zamieszczenia na stronie internetowej Campu. Wprowadzenie zmian w niniejszym regulaminie nie wymaga zgody Uczestnika.
 8. Przepisy niniejszego regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Campie i obowiązują wszystkich Uczestników.
 9. Kwestie sporne oraz nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

…………………………………………                                  …………………., dn. ………………..

imię, nazwisko, adres oraz tel. lub mail

uczestnika będącego konsumentem

w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Organizator:

……………………………

 

kontakt@kobietydlakobiet.com

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

– WZÓR –

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta odstępuję od umowy zawartej dnia ……………………………………………. dotyczącej usługi ……………………………………………………………………………………

 

 

 

 

………………………………

Podpis uczestnika (konsumenta)